Знак за качество

Основателите на „Златен орех” са организации с дългогодишен опит в сферата на  образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. В партньорство те разработиха критерии и знак за качество, които след това съгласуваха с представители на формалното и неформалното образование от цялата страна. Така за първи път в България бяха изведени индикатори за оценка и критерии за качество на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Те послужиха като база за създаване на знака за качество „Златен орех“. Критериите и знакът са базирани на европейски опит и стандарти в областта и, от една страна, повишават капацитета на действащите организации, а от друга - гарантират качество на предлаганите услуги за всички потребители. 

 

Критерии за знак за качество „Златен орех“ в областта на неформалното образование за устойчиво развитие (нОУР):

 

1. Организационна култура

1.1. В основата на работата на организацията стоят водещи ценности, които се основават на демократичните ценности и принципите на устойчивото развитие.

1.2. Организацията работи с разнообразни целеви групи в сферата на нОУР.

1.3. Организацията разполага с устойчива организационна структура.

1.4. Организацията използва механизми и инвестира ресурси в повишаване капацитета на екипа в сферата на нОУР чрез тиймбилдинги, семинари, оперативки и др. за обмен на опит между членовете на екипа и с външни експерти.

1.5. Организацията използва обратни връзки от членовете на екипа за подобряване на работната среда и цялостния процес на работа на организацията.

1.6. Организацията демонстрира устойчиво поведение при управление на ресурси и материално техническа база в цялостната си работа.

1.7. Организацията  има отношения и партньорства с други организации и/или е част от мрежи според сферата си на действие.

 

2. Екип на организацията (човешки ресурс)

2.1. Организацията разполага с опитни и компетентни обучители в сферата на нОУР.

2.2. Обучителите на организацията са част от образователни мрежи и имат връзка с професионалисти от други организации и образователни центрове в сферата на нОУР.

2.3. Обучителите системно повишават знанията и квалификацията си с цел самоусъвършенстване и подобряване на предоставяните образователни услуги в сферата на нОУР.

 

3. Педагогическа концепция на образователната услуга

3.1. Организацията предлага разнообразни образователни услуги в сферата на нОУР.

3.2. Организацията обхваща широк кръг от хора чрез своите образователни услуги в сферата на нОУР.

3.3. Организацията разполага с разписана методология на образователните услуги, които предлага в сферата на нОУР.

3.4. По време на образователния процес се използват разнообразни интерактивни методи, съобразени със специфичните нужди на обучаемите и целящи активното включване на обучаемите в образователния процес.

 

4. Придобиване и усъвършенстване на ключови умения в рамките на образователната услуга

4.1. Формиране и прилагане на интердисциплинарни знания, които са отворени към света и към нови перспективи.

4.2. Умение за анализиране и оценка на бъдещо развитие, като се вземат предвид бъдещи рискове, опасности, несигурност и се предприемат мерки за тяхното избягване.

4.3. Участие в колективно планиране и взимане на решения и умение за работа в екип.

4.4. Мотивиране на другите да бъдат активни.

4.5. Рефлексия на собственото и на чуждото поведение.

4.6. Самомотивиране и пристъпване към самостоятелно планиране и действие.

4.7.  Изразяване на емпатия, солидарност и справедливост и използването им като основа за взимане на решения и на предприемане на действия.

 

5. Връзка на образователната услуга с измеренията на устойчивото развитие

5.1. При разработването и прилагането на образователната услуга се взимат предвид и се включват в тяхната взаимосвързаност поне две от четирите измерения на устойчивото развитие.

5.2. Представят се добри и устойчиви практики по темата на образователната услуга, обръща се внимание на примери от местните традиции и култура.

 

6. Прилагане на механизми за  контрол, оценка и оптимизиране на образователната услуга

6.1. Организацията използва механизми за получаване на обратна връзка от своите обучители относно организирането и протичането на образователния процес в сферата на нОУР.

6.2. Организацията използва механизми за получаване на обратна връзка/оценка от своите обучаеми в нОУР относно протичане на образователния процес, степен на удовлетвореност и т.н.

6.3. Организацията анализира и използва данните от обратни връзки/оценки за въвеждане на подобрения във всички етапи и елементи на образователната си услуга (разработване и прилагане на програмата, обучители, методи, материална база и др.).

 

7. Наличие на комуникационна стратегия по отношение на образователните услуги

7.1. Организацията използва ефективни механизми за комуникация с широката общественост относно предлаганите образователни услуги.

7.2. Не се допуска реч на омразата и дискриминация по никакъв признак, а се поставя акцент върху толерантното отношение и сътрудничеството.

 

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.